Skip to content

HỌC KINH THÁNH

Thần khí sinh ra bông trái

Học về chín đức tính là những khía cạnh của bông trái thần khí Đức Chúa Trời.