Skip to content

HỌC KINH THÁNH

Em sẽ khích lệ ai?

Như Ên-ca-na và An-ne đã khích lệ Sa-mu-ên, hãy khích lệ người khác tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va.