Skip to content

Học Kinh Thánh

Gia phả của Lót

Tải bài này và tìm hiểu về gia phả của Lót, cháu Áp-ra-ham.