Skip to content

HỌC KINH THÁNH

Dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai Cập

Tải về hoạt động địa lý này, nhận ra các địa danh mà dân Y-sơ-ra-ên đã đi qua sau khi họ rời khỏi Ai Cập.