Skip to content

HỌC KINH THÁNH

Chúa Giê-su—Nhà tiên tri giống như Môi-se

Tải bài này và tìm ra bốn điểm giống nhau giữa Môi-se và Chúa Giê-su Ki-tô.