Skip to content

HÌNH NHÂN VẬT KINH THÁNH

Sa-mu-ên

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Sa-mu-ên. Cắt ra, gấp và giữ lại.