Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hình nhân vật Kinh Thánh

Sa-mu-ên

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Sa-mu-ên. Cắt ra, gấp và giữ lại.