Skip to content

Hình nhân vật Kinh Thánh

Phi-e-rơ

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Phi-e-rơ. Cắt ra, gấp và giữ lại.