Skip to content

Hình nhân vật Kinh Thánh

Phao-lô

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Phao-lô. Cắt ra, gấp và giữ lại.