Skip to content

Hình nhân vật Kinh Thánh

Nê-hê-mi

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Nê-hê-mi. Cắt ra, gấp và giữ lại.