Skip to content

HÌNH NHÂN VẬT KINH THÁNH

Giô-na-than

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Giô-na-than. Cắt ra, gấp và giữ lại.