Skip to content

HÌNH NHÂN VẬT KINH THÁNH

Ê-sau

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Ê-sau, anh của Gia-cốp. In, cắt ra, gấp và giữ lại.