Skip to content

Hình nhân vật Kinh Thánh

Ê-sau

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Ê-sau, anh của Gia-cốp. In, cắt ra, gấp và giữ lại.