Skip to content

Đố vui

Pha-ra-ôn nâng Giô-sép lên địa vị cao

Tải hình của Giô-sép, tìm ba thứ còn thiếu trong hình này. Hãy nối các điểm với nhau rồi tô màu.