Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

ĐỐ VUI

Ai chọn phụng sự Đức Giê-hô-va?

Tìm nhân vật Kinh Thánh tương xứng với đặc tính của họ. Nhận diện nhân vật nào chọn phụng sự Đức Chúa Trời.