Skip to content

ĐỐ VUI

Sự giải cứu tại Biển Đỏ

Tải về hoạt động này và cố gắng nhận ra hai nhân vật trong Kinh Thánh. Vẽ những đồ vật còn thiếu.