Skip to content

Đố vui

Gia-cốp, Ê-sau và bát canh

Tải, in bài này để tô màu, tìm hiểu về Gia-cốp và Ê-sau, hai anh em sinh đôi không luôn luôn hòa thuận.