Skip to content

Đố vui

Giấc mơ của quan hầu bánh

Tải bài này, tìm ba điểm khác nhau giữa hai hình về giấc mơ của quan hầu bánh, tức quan thượng thiện.