Skip to content

ĐỐ VUI

Đức Giê-hô-va đáp lại những lời cầu nguyện cụ thể

Xem cách Đức Giê-hô-va đáp lại lời cầu xin giúp đỡ rất cụ thể của Ghê-đê-ôn.