Skip to content

ĐỐ VUI

Học những đức tính của Ru-tơ

Tìm những đức tính của một người bạn tốt tương xứng với những đức tính của Ru-tơ.