Skip to content

Đố vui

Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ

Tải và in đố vui này, hãy hoàn tất tấm hình, rồi cùng với gia đình trả lời các câu hỏi.