Skip to content

ĐỐ VUI

Luôn cầu nguyện xin thần khí

Hãy xem tại sao em nên luôn cầu nguyện xin thần khí của Đức Chúa Trời.