Skip to content

Đố vui

Áp-ra-ham làm hòa với Lót

Tải và in đố vui này, hãy hoàn tất tấm hình, rồi cùng với gia đình trả lời các câu hỏi.