Skip to content

ĐỐ VUI

An-ne giúp Sa-mu-ên phụng sự Đức Giê-hô-va

Làm một cái áo không tay cho Sa-mu-ên, giống như An-ne may cho con bà.