Skip to content

ĐỐ VUI

Đa-vít nhân danh Đức Chúa Trời mà đến

Sắp xếp các chữ cái thành tên của Đức Chúa Trời, sau đó học ý nghĩa của danh ấy.