Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

ĐỐ VUI

Đa-vít hành động can đảm chỉ với một vài vũ khí

Ghép hình các nhân vật và đồ vật tương xứng với họ trong câu chuyện về Đa-vít và Gô-li-át. Sau đó, hãy thảo luận tại sao Đa-vít can đảm như thế.