Skip to content

Đố vui

Đức Giê-hô-va dựng nên con người theo hình ảnh ngài

Tải và in đố vui này, hãy hoàn tất tấm hình, rồi cùng với gia đình trả lời các câu hỏi.