Skip to content

BUỔI THỜ PHƯỢNG CỦA GIA ĐÌNH

Chọn phụng sự Đức Giê-hô-va

1 SA-MU-ÊN CHƯƠNG 1-3

Chỉ dẫn cho cha mẹ: Dùng các hoạt động này để học Kinh Thánh cùng với gia đình.

Chọn phụng sự Đức Giê-hô-va

BUỔI THỜ PHƯỢNG CỦA GIA ĐÌNH

Chọn phụng sự Đức Giê-hô-va

1 SA-MU-ÊN CHƯƠNG 1-3

Chỉ dẫn cho cha mẹ: Dùng các hoạt động này để học Kinh Thánh cùng với gia đình.

Chọn phụng sự Đức Giê-hô-va