Skip to content

BUỔI THỜ PHƯỢNG CỦA GIA ĐÌNH

Dân Y-sơ-ra-ên đúc bò con bằng vàng

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 24:9-18; 32:1-35

Chỉ dẫn cho cha mẹ: Dùng các hoạt động này để học Kinh Thánh cùng với gia đình.

Dân Y-sơ-ra-ên đúc bò con bằng vàng

BUỔI THỜ PHƯỢNG CỦA GIA ĐÌNH

Dân Y-sơ-ra-ên đúc bò con bằng vàng

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 24:9-18; 32:1-35

Chỉ dẫn cho cha mẹ: Dùng các hoạt động này để học Kinh Thánh cùng với gia đình.

Dân Y-sơ-ra-ên đúc bò con bằng vàng