Skip to content

PHIẾU THỰC TẬP

Tại sao mình tin có Đức Chúa Trời?

Hãy dùng phiếu này để giúp bạn củng cố niềm tin nơi sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa.