Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

PHIẾU THỰC TẬP

Củng cố niềm tin: Sự trong trắng

Phiếu thực tập này giúp bạn củng cố lòng quyết tâm vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời về vấn đề tình dục trước hôn nhân.