Skip to content

PHIẾU THỰC TẬP

Củng cố niềm tin: Sự trong trắng

Phiếu thực tập này giúp bạn củng cố lòng quyết tâm vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời về vấn đề tình dục trước hôn nhân.