Skip to content

PHIẾU THỰC TẬP

Khắc phục lỗi lầm

Phiếu tự đánh giá bản thân này sẽ giúp bạn biết cách chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.