Skip to content

PHIẾU THỰC TẬP

Làm sao để cải thiện lời cầu nguyện?

Phiếu thực tập này giúp bạn xem xét nội dung và chất lượng lời cầu nguyện của mình với Đức Chúa Trời.