Skip to content

Học Kinh Thánh

Ðức Chúa Trời không thiên vị

Tìm hiểu về Phi-e-rơ, Cọt-nây và xem câu chuyện của họ dạy chúng ta điều gì về Giê-hô-va Ðức Chúa Trời. Tải bài, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh, và hãy làm cho lời tường thuật trở nên sống động!