Skip to content

Học Kinh Thánh

Môi-se nhận sứ mệnh đặc biệt

Tìm hiểu cách chúng ta có thể hữu ích cho Ðức Giê-hô-va dù có những giới hạn. Tải bài, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh, và hãy làm cho lời tường thuật trở nên sống động!