Skip to content

Học Kinh Thánh

Ủng hộ sự thờ phượng thật!

Học từ gương của Ê-li. Tải bài, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh, và hãy làm cho lời tường thuật trở nên sống động!