Skip to content

HỌC KINH THÁNH

Được cứu khỏi lò lửa hực!

Học từ câu chuyện của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô. Tải bài, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh, và hãy làm cho lời tường thuật trở nên sống động!