Skip to content

Học Kinh Thánh

Ðức Chúa Trời ghét sự bất công

Tìm hiểu từ lời tường thuật về A-háp, Giê-sa-bên, Na-bốt và Ê-li. Tải bài, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh, và hãy làm cho lời tường thuật trở nên sống động!