Skip to content

HỌC KINH THÁNH

Khiêm nhường trước sự sửa trị

Xem cách Đa-vít ăn năn tội lỗi với Bát-Sê-ba và tại sao ông được Đức Giê-hô-va tha thứ. Tải bài này, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh và làm cho lời tường thuật trở nên sống động!