Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Học Kinh Thánh

Hãy chống lại tham vọng!

Học về mối nguy hiểm của tham vọng qua lời tường thuật về Ða-vít, Áp-sa-lôm và Giô-áp. Tải bài, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh, và hãy làm cho lời tường thuật trở nên sống động!