Skip to content

HỌC KINH THÁNH

Hãy chống lại tham vọng!

Học về mối nguy hiểm của tham vọng qua lời tường thuật về Đa-vít, Áp-sa-lôm và Giô-áp. Tải bài, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh, và hãy làm cho lời tường thuật trở nên sống động!