Skip to content

Học Kinh Thánh

Cưỡng lại những ham muốn sai trái

Rút ra bài học từ lời tường thuật về Đa-vít và Bát-Sê-ba. Hãy tải bài này, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh và làm cho lời tường thuật trở nên sống động!