thanh thiếu niên

GIỚI TRẺ THẮC MẮC

Tôi cần làm gì sau khi báp-têm?​—Phần 2: Giữ lòng trọn thành

Hãy xem cách bạn có thể sống đúng với lời hứa nguyện dâng mình cho Đức Giê-hô-va.