Skip to content

Các số trong Kinh Thánh có nghĩa gì? Có phải là thần số học không?

Các số trong Kinh Thánh có nghĩa gì? Có phải là thần số học không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Các số trong Kinh Thánh thường được hiểu theo nghĩa đen, nhưng đôi khi được dùng theo nghĩa tượng trưng. Văn cảnh thường cho biết một số nào đó có được dùng theo nghĩa tượng trưng hay không. Hãy xem những ví dụ sau về ý nghĩa tượng trưng của các số trong Kinh Thánh:

  •   1 Sự hợp nhất. Ví dụ, Chúa Giê-su cầu xin Đức Chúa Trời cho tất cả môn đồ của ngài “đều trở nên một, như Cha hợp nhất với con và con hợp nhất với Cha”.​—Giăng 17:21; Ma-thi-ơ 19:6.

  •   2 Về mặt pháp lý, hai người làm chứng xác minh sự thật của một vấn đề (Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:6). Tương tự, sự lặp lại của một khải tượng hay một lời tuyên bố khẳng định một điều là thật và chắc chắn. Ví dụ, khi cắt nghĩa giấc mơ cho Pha-ra-ôn của Ai Cập, Giô-sép nói: “Điềm chiêm-bao đến hai lần cho bệ-hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết-định điều đó rồi” (Sáng-thế Ký 41:32). Về các lời tiên tri, “hai sừng” có thể tượng trưng cho sự cai trị đôi, như nhà tiên tri Đa-ni-ên được cho biết về đế quốc Mê-đi Phe-rơ-sơ.​—Đa-ni-ên 8:20, 21; Khải huyền 13:11.

  •   3 Ba người làm chứng sẽ giúp chứng minh một điều là sự thật. Tương tự thế, sự lặp lại ba lần một điều dường như để xác nhận chắc chắn hoặc nhấn mạnh điều đó.​—Ê-xê-chi-ên 21:27; Công vụ 10:9-16; Khải huyền 4:8; 8:​13.

  •   4 Số này có thể tượng trưng cho sự đầy đủ và trọn vẹn về hình dạng hoặc chức năng, chẳng hạn như Kinh Thánh nói về “bốn góc của trái đất”.​—Khải huyền 7:1; 21:16; Ê-sai 11:12.

  •   6 Vì số bảy thường tượng trưng cho sự trọn vẹn, số sáu kém số bảy một số nên có thể tượng trưng cho những gì không trọn vẹn hoặc không hoàn hảo, hoặc những gì liên quan đến kẻ thù của Đức Chúa Trời.​—1 Sử-ký 20:6; Đa-ni-ên 3:1; Khải huyền 13:18.

  •   7 Số này thường được dùng để tượng trưng cho sự trọn vẹn. Ví dụ, Đức Chúa Trời bảo dân Y-sơ-ra-ên đi xung quanh thành Giê-ri-cô trong bảy ngày liên tục và bảy lần vào ngày thứ bảy (Giô-suê 6:15). Trong Kinh Thánh cũng có nhiều ví dụ khác tương tự sử dụng số bảy (Lê-vi Ký 4:6; 25:8; 26:18; Thi-thiên 119:164; Khải huyền 1:20; 13:1; 17:10). Khi khuyên Phi-e-rơ phải tha thứ cho anh em mình “không phải đến bảy lần, mà đến bảy mươi bảy lần”, Chúa Giê-su lặp lại số “bảy” để ám chỉ sự “không có giới hạn”.​—Ma-thi-ơ 18:21, 22.

  •   10 Số này có thể ám chỉ toàn bộ hoặc tổng thể cái gì đó.​—Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28; Lu-ca 19:13; Khải huyền 2:​10.

  •   12 Số này dường như tượng trưng cho một sắp đặt trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Ví dụ, trong khải tượng về cảnh trên trời, sứ đồ Giăng thấy một thành phố với “mười hai nền đá, trên đó có danh mười hai sứ đồ” (Khải huyền 21:14; Sáng-thế Ký 49:28). Bội số của 12 cũng có thể có nghĩa tương tự.​—Khải huyền 4:4; 7:​4-8.

  •   40 Nhiều giai đoạn phán xét hoặc trừng phạt có liên quan đến số 40.​—Sáng-thế Ký 7:4; Ê-xê-chi-ên 29:11, 12.

Thần số học

 Ý nghĩa tượng trưng của các số trong Kinh Thánh khác với thần số học. Thần số học liên quan đến việc tìm kiếm ý nghĩa huyền bí trong các con số, bộ số và tổng của chúng. Ví dụ, những người theo pháp thuật bí truyền của Do Thái giáo sử dụng một phương pháp để phân tích các câu Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ. Phương pháp này gọi là phép diễn giải số học thần thánh (gematria), tức tìm kiếm mật mã nằm đằng sau bảng mẫu tự tương ứng với các số. Thần số học là một dạng bói toán, điều mà Đức Chúa Trời lên án.​—Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-​12.