Đi đến nội dung

Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tôi là gì?

Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tôi là gì?

Lời giải đáp của Kinh Thánh

 Đức Chúa Trời muốn bạn biết về ngài, đến gần ngài, rồi yêu thương và phụng sự ngài hết lòng (Ma-thi-ơ 22:37, 38; Gia-cơ 4:8). Bạn có thể biết cách làm theo ý muốn Đức Chúa Trời qua đời sống và các dạy dỗ của Chúa Giê-su (Giăng 7:16, 17). Chúa Giê-su không chỉ nói về ý muốn của Đức Chúa Trời, mà ngài còn làm theo ý muốn ấy. Thật ra, Chúa Giê-su nói rằng mục tiêu trong đời sống ngài là “không phải để làm theo ý tôi mà theo ý đấng phái tôi đến”.​—Giăng 6:38.

Tôi có cần dấu hiệu, sự mạc khải hoặc lời kêu gọi đặc biệt nào đó để biết ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tôi?

 Không, vì Kinh Thánh chứa thông điệp của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Trong đó có những điều cần thiết giúp bạn “được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16, 17). Đức Chúa Trời muốn bạn dùng Kinh Thánh lẫn “lý trí” để tìm hiểu ý muốn của ngài đối với bạn.​—Rô-ma 12:1, 2; Ê-phê-sô 5:17.

Tôi thật sự có thể làm theo ý muốn Đức Chúa Trời không?

 Có. Bạn có thể làm điều này vì Kinh Thánh nói: “Mệnh lệnh Ngài không phải quá khó khăn” (1 Giăng 5:3, Bản Phổ thông). Nhưng, không có nghĩa là việc vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời luôn dễ dàng. Dù vậy, những lợi ích mà bạn nhận được sẽ hơn hẳn bất cứ nỗ lực nào của bạn. Chính Chúa Giê-su nói: “Những người nghe và giữ lời Đức Chúa Trời thì hạnh phúc hơn!”.​—Lu-ca 11:28.