Skip to content

Có cần gia nhập một tổ chức tôn giáo không?

Có cần gia nhập một tổ chức tôn giáo không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Có, vì Đức Chúa Trời muốn người ta nhóm lại để thờ phượng. Kinh Thánh cho biết: “Hãy quan tâm đến nhau để khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành, chớ bỏ việc nhóm lại với nhau”.​—Hê-bơ-rơ 10:24, 25.

Chúa Giê-su cho thấy các môn đồ ngài nên hợp thành một nhóm có tổ chức khi ngài nói: “Bởi điều này mà mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đồ tôi: Đó là có tình yêu thương giữa anh em” (Giăng 13:35). Một cách chính yếu để thể hiện tình yêu thương này là các môn đồ của Đấng Ki-tô sẽ kết hợp với anh em cùng đức tin. Họ thành lập các hội thánh và thường xuyên nhóm lại để thờ phượng (1 Cô-rinh-tô 16:19). Các hội thánh sẽ tạo thành đoàn thể anh em quốc tế.​—1 Phi-e-rơ 2:17.

Ngoài việc trở thành một thành viên của tôn giáo nào đó, một người cần có thêm điều gì?

Kinh Thánh cho thấy người ta nên nhóm lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sách này không dạy rằng chỉ khi trở thành một thành viên của tôn giáo nào đó, người ta có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Để được Đức Chúa Trời chấp nhận, tôn giáo phải tác động đến mọi khía cạnh trong đời sống của người đó. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói: “Hình thức thờ phượng thanh sạch và không ô uế theo quan điểm của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: chăm sóc trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ mình khỏi mọi vết nhơ của thế gian”.​—Gia-cơ 1:27.