Đi đến nội dung

Thuyết đầu thai có phải là sự dạy dỗ trong Kinh Thánh không?

Thuyết đầu thai có phải là sự dạy dỗ trong Kinh Thánh không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Không, Kinh Thánh không dạy thuyết đầu thai và cụm từ này cũng không xuất hiện trong Kinh Thánh. Thuyết đầu thai là dựa vào giáo lý linh hồn bất tử. a Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng linh hồn là cả con người và nó không bất tử (Sáng-thế Ký 2:7; Ê-xê-chi-ên 18:4). Khi chết, một người không còn hiện hữu.​—Sáng-thế Ký 3:​19; Truyền-đạo 9:​5, 6.

Thuyết đầu thai và sự sống lại khác nhau thế nào?

 Sự dạy dỗ của Kinh Thánh về sự sống lại không dựa vào thuyết linh hồn bất tử. Vào thời điểm làm người chết sống lại, Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng của ngài để phục hồi sự sống cho họ (Ma-thi-ơ 22:23, 29; Công vụ 24:15). Sự sống lại cho người ta hy vọng sống trên một trái đất hoàn toàn đổi mới. Ngoài ra, họ cũng có triển vọng không bao giờ chết nữa.​—2 Phi-e-rơ 3:​13; Khải huyền 21:​3, 4.

Quan điểm sai về thuyết đầu thai và Kinh Thánh

 Quan điểm sai: Kinh Thánh nói nhà tiên tri Ê-li đã đầu thai làm Giăng Báp-tít.

 Sự thật: Đức Chúa Trời báo trước: “Ta sẽ sai đấng tiên-tri Ê-li đến cùng các ngươi”, và Chúa Giê-su cho thấy Giăng Báp-tít đã làm ứng nghiệm lời tiên tri này (Ma-la-chi 4:​5, 6; Ma-thi-ơ 11:13, 14). Nhưng điều đó không có nghĩa Ê-li đầu thai làm Giăng Báp-tít. Chính Giăng nói ông không phải là Ê-li (Giăng 1:​21). Thay vì thế, Giăng rao truyền thông điệp kêu gọi người ta ăn năn, một công việc tương tự như Ê-li đã làm (1 Các Vua 18:36, 37; Ma-thi-ơ 3:1). Giăng cũng chứng tỏ rằng ông có “ý chí và sức lực như Ê-li”.​—Lu-ca 1:​13-​17.

 Quan điểm sai: Kinh Thánh dùng cụm từ “sinh lại” để nói về đầu thai.

 Sự thật: Kinh Thánh cho thấy cụm từ này có nghĩa là sinh lại về mặt thiêng liêng, và việc này xảy ra trong khi một người còn sống (Giăng 1:​12, 13). Sự sinh lại không phải là do hậu quả của kiếp trước nhưng là ân phước từ Đức Chúa Trời. Những người được sinh lại có một hy vọng đặc biệt về tương lai.​—Giăng 3:3; 1 Phi-e-rơ 1:​3, 4.

a Niềm tin về linh hồn bất tử và thuyết đầu thai bắt nguồn từ Ba-by-lôn xưa. Sau này, các triết gia Ấn Độ thiết lập giáo lý về Luật nhân quả. Theo một bách khoa toàn thư (Britannica Encyclopedia of World Religions), Luật nhân quả là “quy luật về nguyên nhân và kết quả, những gì một người làm trong kiếp này sẽ ảnh hưởng đến kiếp sau”.​—Trang 913.