Skip to content

Skip to secondary menu

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt

Ðức Chúa Trời có tên không?

Ðức Chúa Trời có tên không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Ai cũng có tên. Chẳng phải điều hợp lý là Ðức Chúa Trời cũng có tên sao? Có và sử dụng tên riêng là một phần tất yếu trong các mối quan hệ của con người. Chẳng phải mối quan hệ giữa chúng ta với Ðức Chúa Trời cũng như vậy sao?

Trong Kinh Thánh, Ðức Chúa Trời nói: “Ta là Ðức Giê-hô-va: ấy là danh ta” (Ê-sai 42:8). Dù Ðức Chúa Trời có nhiều tước hiệu, chẳng hạn như “Ðức Chúa Trời Toàn Năng”, “Chúa Tối Thượng” hay “Ðấng Tạo Hóa”, nhưng ngài ban cho những người thờ phượng ngài một vinh dự là được gọi ngài bằng tên riêng.Sáng-thế Ký 17:1; Công vụ 4:24; 1 Phi-e-rơ 4:19.

Trong nhiều bản dịch, tên riêng của Ðức Chúa Trời xuất hiện nơi Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3. Ðoạn Kinh Thánh này nói: “Ta đã hiện đến với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp với tư cách là Ðức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng về danh ta là Giê-hô-va thì ta chưa tỏ rõ cho họ biết”.

Giê-hô-va là tên của Ðức Chúa Trời được dịch ra trong tiếng Việt. Dù nhiều học giả cho rằng tên này được phát âm là “Gia-vê”, nhưng “Giê-hô-va” là một dạng của tên Ðức Chúa Trời được nhiều người biết đến nhất. Phần đầu của Kinh Thánh được viết không phải bằng tiếng Anh mà là tiếng Hê-bơ-rơ, một ngôn ngữ đọc từ phải sang trái. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, tên của Ðức Chúa Trời có bốn phụ âm là יהוה. Những ký tự Hê-bơ-rơ này được dịch ra là YHWH.