Đi đến nội dung

Tại sao con người chết?

Tại sao con người chết?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Thắc mắc tại sao con người chết là điều bình thường, nhất là khi người thân qua đời. Kinh Thánh nói: “Nọc độc gây ra cái chết là tội lỗi”.​—1 Cô-rinh-tô 15:56.

Tại sao mọi người đều phạm tội và chết?

 Cặp vợ chồng đầu tiên, A-đam và Ê-va, mất sự sống vì họ phạm tội với Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 3:17-19). Cái chết là hậu quả duy nhất cho việc họ chống lại Đức Chúa Trời, vì ngài là “nguồn sự sống”.​—Thi-thiên 36:9; Sáng-thế Ký 2:17.

 A-đam truyền lại dấu vết tội lỗi cho tất cả con cháu của ông. Kinh Thánh nói: “Bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người, vì hết thảy đều có tội” (Rô-ma 5:12). Mọi người chết vì họ đều có tội.​—Rô-ma 3:23.

Cái chết sẽ bị loại trừ thế nào?

 Đức Chúa Trời hứa là đến một thời điểm khi ‘ngài nuốt sự chết đến đời đời’ (Ê-sai 25:8). Để loại trừ cái chết, ngài phải loại trừ tội lỗi, tức căn nguyên của cái chết. Đức Chúa Trời sẽ làm điều này qua Chúa Giê-su Ki-tô, đấng “cất tội lỗi của thế gian”.​—Giăng 1:29; 1 Giăng 1:7.