Skip to content

Có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về những đau khổ của chúng ta không?

Có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về những đau khổ của chúng ta không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Kinh Thánh trả lời rõ ràng là không! Sự đau khổ không nằm trong ý định của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Tuy nhiên, cặp vợ chồng đầu tiên đã nghịch lại quyền cai trị của Đức Chúa Trời khi đặt ra những tiêu chuẩn riêng về điều tốt và xấu. Họ quay lưng với Đức Chúa Trời và phải chịu hậu quả.

Ngày nay, chúng ta đang gánh chịu ảnh hưởng từ sự lựa chọn thiếu khôn ngoan của họ. Nhưng Đức Chúa Trời không phải là nguồn gây ra đau khổ cho con người.

Kinh Thánh nói: “Khi gặp thử thách, chớ có ai nói: ‘Đức Chúa Trời thử thách tôi’. Vì Đức Chúa Trời không thể bị thử thách bởi điều ác nào, và chính ngài cũng không dùng điều ác để thử thách ai” (Gia-cơ 1:13). Sự đau khổ có thể xảy đến cho bất cứ ai, ngay cả những người được Đức Chúa Trời yêu quý.