Đi đến nội dung

Ai có tên trong “sách sự sống”?

Ai có tên trong “sách sự sống”?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 “Sách sự sống”, cũng gọi là “cuộn sách sự sống” hay “sách để ghi-nhớ”, ghi tên những người có triển vọng nhận được món quà sự sống vĩnh cửu (Khải huyền 3:5; 20:12; Ma-la-chi 3:16). Căn cứ vào lòng trung thành của một người với ngài, Đức Chúa Trời quyết định tên ai sẽ được ghi vào sách này.​—Giăng 3:16; 1 Giăng 5:3.

 Đức Chúa Trời nhớ mỗi tôi tớ trung thành của ngài, như thể viết tên họ vào sách, từ lúc “thành lập thế gian” (Khải huyền 17:8). Người đàn ông trung thành A-bên dường như là người đầu tiên được ghi tên vào sách sự sống (Hê-bơ-rơ 11:4). Tuy nhiên, đây không phải là một danh sách vô cảm, vì sách này cho chúng ta thấy Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời yêu thương “biết những người thuộc về ngài”.​—2 Ti-mô-thê 2:19; 1 Giăng 4:8.

Tên có thể bị xóa khỏi “sách sự sống” không?

 Có. Đức Chúa Trời nói với những người thuộc dân Y-sơ-ra-ên xưa không vâng lời ngài: “Kẻ nào phạm tội cùng ta, ta sẽ xóa nó khỏi sách ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:33). Nhưng nếu trung thành, tên của chúng ta sẽ luôn có trong “sách sự sống”.​—Khải huyền 20:12.