Skip to content

Nội dung của sách Khải huyền là gì?

Nội dung của sách Khải huyền là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Tên của sách Khải huyền trong tiếng Hy Lạp là A·po·kaʹly·psis (apocalypse), có nghĩa “mạc khải” hay “tiết lộ”. Tên này tóm gọn nội dung của sách Khải huyền: sách tiết lộ những điều kín giấu và những sự kiện sẽ xảy đến sau khi sách được viết ra một thời gian dài. Nhiều lời tiên tri trong sách Khải huyền hiện nay chưa được ứng nghiệm.

Sơ lược sách Khải huyền

Những bí quyết để hiểu sách Khải huyền

  1. Nội dung của sách Khải huyền thì lạc quan, chứ không khiến những người phụng sự Đức Chúa Trời kinh hãi hay khiếp sợ. Trong khi nhiều người hiểu từ “apocalypse” theo nghĩa là tận thế và liên kết với thảm họa khủng khiếp, sách Khải huyền mở đầu và kết thúc bằng cách nói rằng những ai đọc, hiểu và áp dụng thông điệp trong sách sẽ được hạnh phúc.​—Khải huyền 1:3; 22:7.

  2. Sách Khải huyền dùng nhiều “biểu tượng” mà không phải hiểu theo nghĩa đen.​—Khải huyền 1:1.

  3. Nhiều thực thể và biểu tượng trong sách Khải huyền đã được nhắc đến trước đó trong Kinh Thánh:

  4. Các khải tượng áp dụng cho “ngày của Chúa”, bắt đầu từ khi Nước của Đức Chúa Trời được thành lập vào năm 1914 và Chúa Giê-su cai trị với tư cách là Vua (Khải huyền 1:10). Vì vậy, hợp lý là sách Khải huyền chủ yếu ứng nghiệm trong thời chúng ta.

  5. Tương tự với các phần khác của Kinh Thánh, để hiểu sách Khải huyền, chúng ta cần những yếu tố như sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời và sự trợ giúp của những người đã hiểu sách này.​—Công vụ 8:26-39; Gia-cơ 1:5.